Saturday, January 23, 2016

Cardinal Zen of Hong Kong to offer Traditional Latin Mass in Cebu


A cardinal participating in the 51st Eucharistic Congress in Cebu is set to offer the Holy Mass in the Extraordinary Form, popularly known as the Traditional Latin Mass, in Asilo de Milagrosa, Gorordo Ave., Cebu City on Tuesday, January 26 at 4:30 in the afternoon. His Eminence Joseph Cardinal Zen will celebrate a pontifical Votive Mass of the Most Blessed Sacrament for the success of the congress.

Cardinal Zen, a Chinese national and bishop emeritus of Hong Kong, was elevated to the College of Cardinals last 2006 by then Pope Benedict XVI. He is one of the high ranking Church officials participating in the Eucharistic Congress, set to give a testimony about the defense of human rights, political freedom, and religious liberty amid criticisms from the communist government of China.

The Mass he will offer, the Traditional Latin Mass, is the form of celebrating Mass before the changes of the Second Vatican Council. It follows the Missal of 1962. In 2007, Pope Benedict XVI issued a letter in which he called this Mass the Extraordinary Form of the Roman Rite and clarified that this form of the Mass has never been abrogated or abolished. Benedict has pointed out that even today, the Church can find benefit in celebrating the Mass this way, and it can enrich the way we worship now.


The Holy Mass is organized and assisted by members of the Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines. The organizers have clarified that this Mass is open to the public and, thus, no tickets will be issued.

Saturday, April 12, 2014

Mga Misa at Liturhiyang Latin sa Semana Santa

Halina't makibahagi sa mga Misa at Liturhiya ayon sa Forma Extraordinaria ng Rito Romano sa Holy Family Parish sa Roxas District, Quezon City. Narito ang schedule:Dumalo at nang maranasan ang Misang kinalakhan ng maraming mga santo!

Saturday, February 22, 2014

Maging Tulad ng Diyos

Ayon sa Tradisyon, ang sundalong sumibat kay Jesus sa krus ay napatakan ng dugo ng Panginoon, dahilan upang gumaling siya sa kanyang pagkabulag.

Click here for the Readings for the 7th Sunday of Ordinary Time.

Muli na naman nating napatunayan na mataas ang standards ng pagiging Kristiyano dahil sa ating mga pagbasa ngayon. Tinatawagan tayo ng Unang Pagbasa, gayon na rin ng ating Panginoong Jesus mismo na maging banal o perpekto katulad ng Ama nating Diyos. Ang maging katulad ng Diyos ay tila mahirap at imposible, ngunit kung hinihingi ito sa atin ng Diyos, ibig sabihin posible ito.

Hinahamon tayo ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon na maging tulad ng Diyos. Kakaiba ang mga paanyaya Niya sa atin: mapayapang tiisin ang mga pananakit sa atin at mahalin ang ating mga kaaway. Marami sigurong sasang-ayon na ito ang isa sa pinakamahirap na utos ni Jesus. Marahil marami ring magsasabi na isa itong kahangalan. Ngunit, ayon nga sa Ikalawang Pagbasa, iba ang karunungan ng Diyos. Kung gumaganti tayo sa mga masasama, ano nga naman ang pinagkaiba natin sa kanila? Kung nagmamahal lang tayo sa mga kamag-anak at kaibigan, ano nga namang pinagkaiba natin sa mga pagano, sa mga masasamang tao na nagmamahal din naman sa mga kamag-anak nila?

Bilang Kristiyano, inaanyayahan tayong mahalin ang lahat, kahit pa ang ating mga kinaiinisan at mga kaaway. Hindi ito nangangahulugan na kailangang may "maramdaman" tayong pagmamahal para sa lahat. Ang pagmamahal ay di naman basta isang emosyon lamang. Isa itong paanyaya na kabutihan, at tanging kabutihan lang ang isalubong natin sa ating kapwa, kahit hindi pa nila ito suklian. Isang hamon sa atin na maglingkod at tumulong pa rin sa mga taong mahirap pakisamahan. Dagdag pa rito ang ipagdasal sila.

Di na raw uso ang martir, sabi nila. Ngunit ang pagsasakrispisyo at pagsusukli ng kabutihan sa mga taong mapang-api o mapang-abuso ay isang Kristiyanong katangian. Dahil sa pagmamahal na itinutugon natin sa kasamaan, unti-unting natatalo ang kasamaan. Mahirap, ngunit si Jesus na rin ang nagpakita sa atin na maaari itong gawin. Sa krus, inialay Niya ang sarili Niya alang-alang sa ating mga makasalanan. Para sa ating mga nakalimot sa Diyos at sumuway sa Kanya, namatay si Jesus. Maging ang mga pumatay sa Kanya ay kinaawaan ni Jesus. Di ba't dakilang pag-ibig iyon? Isa nga iyong dakilang pag-ibig na dapat nating tularan. At makakaya natin itong tularan sa tulong at grasya ng Diyos.

Sa ating pagsunod kay Jesus, nawa unti-unti nating matularan ang pagmamahal Niya. Nawa matuto tayong magmahal at maghangad ng ikabubuti ng iba. Sa huli naman, ang hahantungan nating lahat ay ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos, kung saan wala nang magkakaaway at pag-ibig lang ang maghahari.

Saturday, February 15, 2014

Ang Kalayaang Sumunod

Sa Transfiguration ay nakita si Jesus na pinagigitnaan nina Moises at Elias. Ipinakikita nito na si Jesus ang katuparan ng Kautusan (na kinakatawan ni Moises) at ng mga sinabi ng mga propeta (kinakatawan ni Elias).
(Click here para sa mga pagbasa ngayong Feb. 16, 2014, ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon)

Marami ang tumutuligsa sa Simbahang Katoliko sa tuwing nagsasalita ito sa mga isyu tungkol sa moralidad - tungkol sa contraception, homosexuality, abortion at marami pang iba. Sa palagay yata ng mga tao ay tungkol lang sa doktrina, pagdarasal at pagsamba ang Kristiyanismo. Ngunit nagkakamali sila. Christianity, and in fact, all religions, is not just about teachings, prayer and worship. Chrisitanity is lived. Isinasabuhay ito. Ang pananampalataya, ang mga sakramento at ang pananalangin ay dapat magdala sa atin sa isang buhay ng pagtalima sa kalooban ng Diyos.

Sa Ebanghelyo ngayon ay nagsalita si Jesus tungkol sa mga kautusan. Sa pagdating ni Jesus at sa pagbubukas natin ng mga pahina ng New Testament, hindi nawawalang bisa ang mga kautusan ng Diyos. Kung tutuusin, mas itinaas pa nga ni Jesus ang standards ng pagsunod sa kautusan. Kung iniuutos na masama ang pumatay, ipinaaalam sa atin ni Jesus ngayon na nakapapatay rin ang ating mga salita. Kung iniuutos naman na masama ang pangangalunya, sinasabihan tayo na masama rin ang kalaswaan kahit sa isip lang. Dapat ang kabutihan ay sa isip, sa salita at sa gawa. Ganun talaga ang pagiging Kristiyano - mataas ang standards. May mga utos tayong sinusunod, ang mga utos ng Diyos na para din naman sa ating kapakanan at ikabubuti.

Ipinaaalala sa atin ni Jesus na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi lang dapat maging simpleng mekanikal na pagsunod. At hindi rin naman tayo dapat magpanggap lamang na sumusunod samantalang naghahanap ng paraan para "malusutan" ang mga kautusan. Ang mga gumagawa nito ay yung mga eskriba at Pariseo at ayon kay Jesus, mas mataas dapat ang standard ng moralidad natin sa kanila. Ang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos ay dapat maging tulad ng pagkamasunurin ni Jesus. Sumusunod Siya nang buong puso sa kalooban ng Ama dahil sa pagmamahal.

Malaki dapat ang pasasalamat natin sa Diyos para sa Simbahang Katoliko na hanggang ngayon ay inaakay tayo sa tunay na buhay Kristiyano. Ang Simbahan ay hindi "nag-iimbento" ng mga utos. Ang mga turo ng Simbahan tungkol sa moralidad ay tunay na nagmumula sa mga turo ni Jesus. May awtoridad ang Simbahan sa aspetong ito dahil sinabi ni Jesus sa mga Apostol na anumang ipagbawal o ipahintulot nila sa lupa ay tunay na ipinagbabawal o ipinahihintulot sa langit (Mateo 18:18). Kaya't kapag may tinuturo ang Simbahan, mali ang pangangatwiran ng iba na "Simbahan lang ang nag-uutos niyan at hindi ang Diyos."

Sa panahon ngayon kung kailan ang pagsunod ay tinitingnan bilang kawalan ng kalayaan, pinaaalalahanan tayo ng mga pagbasa na ang pagsunod natin sa Diyos ay isang malayang pagpili ng kung ano ang mabuti, ng kung ano ang nagbibigay buhay. Ang pagpili sa kasalanan ay hindi kalayaan dahil ang kasalanan ay nang-aalipin. Tunay bang malaya ang isang taong laging nakikipagtalik sa kung kani-kanino? Hindi. Alipin siya ng kahalayan niya. Malaya ba ang isang mayamang walang pakialam sa ibang tao? Hindi. Alipin siya ng kayamanan niya.

Hinahamon tayo ng Ebanghelyo ngayon na isabuhay ang mga utos ng Diyos nang buong puso at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito naman talaga ang saysay ng pagiging Kristiyano. Tinubos tayo ni Jesus upang palayain mula sa pang-aalipin ng kasalanan patungo sa buhay ng pagsunod sa Diyos, ang tunay na ganap at kasiya-siyang buhay.

Saturday, June 8, 2013

Mula at Para sa Diyos


Click: (Readings for the 10th Sunday in Ordinary Time)

Tunay na si Jesus ang Panginoon ng Buhay. Sa ating Ebanghelyo ngayon ay narinig natin ang kwento ng isa sa mga pagkakataong nagbigay buhay Siya sa isang pumanaw na. Nahabag si Jesus sa nakita Niya: isang ina na wala na ngang asawa ay kasalukuyan pang umiiyak para sa nawalang anak. Kaya naman binuhay ni Jesus ang lalaki.

Sa Unang Pagbasa ay makikita natin kung paanong binuhay muli ng Diyos ang anak ng isang balo sa pamamagitan ni Propeta Elias. Sa Ikalawang Pagbasa naman ay inilahad ni San Pablo kung paanong tinawag siya ng Diyos "through His grace" mula sa dati niyang buhay. Tunay nga na ang buhay natin ay mula sa Diyos: Siya ang nagbigay buhay sa atin at Siya rin ang nagligtas sa buhay natin mula sa kamatayan sa kasalanan. Maaari nga nating sabihin na ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos, not just once but twice. We are twice God's.

Sa pagbuhay muli ni Jesus sa anak ng babaeng balo, nabulalas ng mga tao na "God has visited His people". Tunay ngang si Jesus ay Diyos na nakisalamuha sa mga tao. Tunay ngang ang Diyos ay hindi Diyos na walang pakialam. Kumikilos Siya sa ating buhay.

Bilang mga Kristiyano, dapat nating pahalagahan ang buhay. Ang buhay ay mula sa Diyos at dapat pangalagaan bilang paggalang sa nagbigay nito. Ngunit hindi lamang ito ang responsibilidad natin. Tayo rin ay tinatawag, katulad ni San Pablo, mula sa "patay na pamumuhay" patungo sa buhay na para sa Diyos. Ang buhay na mula sa Diyos ay dapat gamitin para sa Diyos. Bilang mga kabahagi sa buhay ni Jesus ay inaasahan tayong mabuhay para sa Diyos at "magbigay-buhay" sa ating kapwa.

Inspirasyon natin sa hamong ito ang sinabi ni San Pablo: "Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin" (Gal 2:20).

Friday, June 7, 2013

Pilipinas, ikokonsagra at ipagkakatiwala sa Puso ni Maria


Iniutos ng CBCP ang consecration ng buong Pilipinas sa Kalinis-linisang Puso ni Maria. Gaganapin ito sa Memorial of the Immaculate Heart of Mary (June 8). Pagpatak ng 10 ng umaga ay sabay-sabay na ipagdiriwang ang Banal na Misa at dadasalin ang Consecration prayer sa lahat ng katedral, shrines, parishes at chapels sa bansa.

Napapanahon ang hakbanging ito ngayong ipinagdiriwang natin ang Taon ng Pananampalataya at pinaghahandaan ng bansa ang ika-500 taon ng pagdating ng Katolisismo o Kristiyanismo sa Pilipinas. Tunay ngang ang bansa natin ay isang "bayang sumisinta kay Maria". Siya ang modelo natin at gabay sa gitna ng mga hamong hinaharap ng lipunan ngayon. 


Narito ang panalangin ng Consecration mula sa booklet ng CBCP:

Thursday, June 6, 2013

Worldwide Eucharistic Adoration: Pictures from Rome and Manila

Pope Francis led the global Eucharistic Adoration from Rome on the Solemnity of Corpus Christi. (Pictures from News.va English facebook page.)
Cardinal Tagle led the Adoration in Manila. It was held at the San Fernando de Dilao Parish church at 11 PM.